Rastlinná výroba

Výmera poľnohospodárskej pôdy 2022
Trvalé trávne porasty 1 103,21 ha
Orná pôda 67,62 ha
Pšenica špaldová 6,00 ha
Pšenica ozimná 5,67 ha
Tritikale 11,20 ha
Ozimný jačmeň 7,30 ha
Ovos 4,26 ha
Zemiaky 8,75 ha
Ďatelinovotrávne miešanky 23,01 ha
Strukovinovoobilné miešanky 1,99 ha

Keďže družstvo hospodári v systéme ekologického poľnohospodárstva na výživu a ochranu rastlín nepoužívame priemyselné hnojivá ani chemické ochranné látky.

Plodiny hnojíme prevažne maštaľným hnojom. Ďalej používame hnojivá, pôdne pomocné látky a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú v zozname prípravkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý vydáva ÚKSUP. Sú to prípravky účinkujúce prevažne na biologickom základe. Ich účinok v porovnaní s účinkom chemických ochranných látok je nížší. Na druhej strane tieto látky nepoškodzujú životné prostredie a nezanechávajú nebezpečné reziduá, ktoré sa môžu dostať do potravinového reťazca.

V rastlinnej výrobe sa venujeme na ornej pôde pestovaniu obilnín. Tritikale pestujeme na krmné účely pre živočíšnu výrobu.

Špaldovú pšenicu pestujeme na potravinárske účely. Po tejto obilnine je neustále veľký dopyt a takmer celá naša produkcia špaldovej pšenice sa vyváža do Nemecka.

Zemiaky pestujeme pre potreby vlastného penziónu Dolinka, ale aj pre zabezpečenie potreby vlastných zamestnancov a časť produkcie sa predá dlhodobým stálym zákazníkom, ktorí vedia oceniť kvalitu nami dopestovaných zemiakov.

Najdôležitejšou časťou rastlinnej výroby je výroba objemových krmovín pre živočíšnu výrobu. Na tento účel pestujeme na ornej pôde ďatelinotrávne a strukovinovoobilné miešanky. Z týchto plodín ako aj z trvalých trávnych porastov vyrábame seno a siláže pre krmenie zvierat v živočíšnej výrobe.


Fotogaléria